Algemene voorwaarden

Fotografie en film

1. DEFINITIES

1.1. De fotograaf: Laurein Horemans, hierna genoemd “de fotograaf”, de videograaf: Tom Cornelis, hierna genoemd “de videograaf”; Neerstraat 121, 3980 Tessenderlo – België, beiden optredende als bestuurders van de BV POLJOS, met maatschappelijke zetel te 3980 Tessenderlo, Neerstraat 121. Gsm: 0479 65 4273 (L) / 0498 80 01 94 (T) E-mail: info@heimat-verhalen.be BTW-nummer: BE0787770850

1.2. De klant: de natuurlijke of rechtspersoon die de diensten van de fotograaf/videograaf inhuurt teneinde een creatie uit te voeren in zijn opdracht. De fotograaf/videograaf mag als haar opdrachtgever – gehouden in eigen naam– beschouwen elkeen die haar een opdracht heeft toevertrouwd, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen als vertegenwoordiger, orgaan van een rechtspersoon, als lasthebber, uit naam en voor rekening van een derde waartoe dit slechts geldig zal zijn indien naam en adres van deze derde, lastgever, rechtspersoon of vertegenwoordigde tegelijkertijd met de opdracht aan de fotograaf/videograaf wordt verstrekt.

1.3. Een fotosessie, video, fotoreeks, fotografie, fotoalbums, fotobox, fotoshoot, afdrukken, productie, product, website(s): de online of offline diensten, aanleveringen, werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft.

1.4. Een figurant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de opdrachtgever een overeenkomst afsloot teneinde een specifiek deelaspect van de uit te voeren werkzaamheden te bewerkstelligen. In vakjargon ook model of fotomodel genoemd.

1.5. Wettelijk herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand conform art. VI.47 e.v. WER.

1.6. Wettelijke garantietermijn: De termijn van 2 jaar waarbinnen garantie wordt geboden aan een consument omtrent een gebrekkig product en dit conform art. 1649bis e.v. B.W.

1.7. Intellectuele eigendomsrechten: Alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen, domeinnamen en knowhow. Deze overeenkomstig de toepasselijke bepalingen uit Boek XI “intellectuele eigendom” van het WER.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze contractuele bepalingen zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen POLJOS BV en de opdrachtgever. Het geven van een opdracht en/of het plaatsen van bestelling impliceert dat de opdrachtgever volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met de contractuele clausules hierin vervat. Elke afwijking van deze overeenkomst moet voorafgaandelijk schriftelijk worden goedgekeurd door de fotograaf/videograaf.

3. PRIJZEN, OFFERTES EN CADEAUBONNEN

3.1. De prijzen die van toepassing zijn op de door de fotograaf/videograaf geleverde diensten zijn deze die op de website (invullen) en/of in een offerte worden bekendgemaakt. De prijzen zijn uitgedrukt in euro en exclusief BTW en taksen, tenzij anders aantoonbaar.

3.2. De prijzen kunnen op ieder ogenblik worden gewijzigd. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst nadat de wijziging werd doorgevoerd.

3.3. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij aantoonbaar anders is vermeld. De offerte verplicht niet tot levering of uitvoering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

3.4. Kortingsbonnen zijn niet geldig i.c.m. met acties / aanbiedingen. Cadeaubonnen zijn alleen verkrijgbaar bij Laurein Horemans en geldig tot en met 1 jaar na uitgiftedatum en zijn niet inwisselbaar voor contanten. Cadeaubonnen kunnen niet worden geretourneerd. Een cadeaubon is niet overdraagbaar. Cadeaubonnen zijn geldig voor de fotosessie of producten waarvoor ze zijn uitgegeven, zoals op de cadeaubon staat vermeld.

4. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST EN VOORSCHOT

4.1. Een orderovereenkomst tussen de fotograaf/videograaf en de opdrachtgever met betrekking tot de levering van foto- en ander beeldmateriaal, komt slechts tot stand door de schriftelijke bevestiging van de fotograaf/videograaf.

4.2. De overeenkomst komt definitief tot stand na ontvangst van de storting van het voorschot. Dit voorschot bedraagt € 200,- voor reportages en € 500,- voor een huwelijksreportage. Dit voorschot dient voldaan te worden binnen de 30 dagen na de schriftelijke aanvaarding van de opdracht en/of bestelling door de fotograaf/videograaf. Indien het voorschot niet tijdig wordt voldaan, heeft de fotograaf/videograaf het recht om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen, zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder dat voorafgaande toestemming moet worden gevraagd aan de Rechtbank en zonder dat de fotograaf/videograaf schadevergoeding verschuldigd is van welke aard ook.

4.3. De overeenkomst tussen de fotograaf/videograaf en de opdrachtgever komt tot stand voor één specifieke datum of verschillende data. Enkel deze datum of datums worden door de fotograaf/videograaf ingeboekt en door middel van het voorschot definitief bevestigd.

5. PLAATSEN VAN DE BESTELLING (AFDRUKKEN -ALBUMS – ANDERE) EN WIJZIGING VAN DE BESTELLING

5.1. Het voorschot voor de opmaak van een huwelijksalbum bedraagt € 300,-. In deze prijs zijn de ontwerp uren en 3 correctierondes inbegrepen. Deze prijs is exclusief het toevoegen van extra pagina’s anders dan voorzien in het basispakket, alle mogelijke extra opties, bijkomende verzendingskosten en eventuele taksen. Deze meerprijzen staan duidelijk genoteerd in de informatiebrochure.

5.2. De prijs voor de opmaak van het huwelijksalbum is niet terugvorderbaar, ook niet wanneer het album niet wordt afgedrukt.

5.3. Bij de plaatsing van de bestelling moet de opdrachtgever nauwkeurige en exacte gegevens opgeven over de identiteit van de bestemmeling van de bestelling, het leveringsadres en het e-mailadres waarnaar een bevestiging van de bestelling kan worden gestuurd.

5.4. Elke persoon of firma die een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, wordt solidair aansprakelijk gesteld voor de betaling ervan.

5.5. Een bestelling verbindt de fotograaf/videograaf niet voordat ze is bevestigd per e-mail of via elk ander beschikbaar communicatiemiddel.

5.6. De bestelling wordt pas geleverd nadat de betaling ervan werd ontvangen.

5.7. De fotograaf zal het album ontwerp slechts in druk geven nadat de opmaak van het album door de opdrachtgever schriftelijk werd goedgekeurd.

5.8. De fotograaf moet de door de opdrachtgever schriftelijk aangeduide correcties uitvoeren, maar is niet aansprakelijk voor niet aangeduide spellings-, taalkundige, grammaticale of andere fouten. Van zodra de fotograaf de bestelling heeft verzonden naar de drukker, kunnen door de opdrachtgever geen correcties meer worden aangevraagd.

6. HOEVEELHEID AAN FOTO’S

6.1. Indien in de uitvoering van de opdracht door de fotograaf een USB-stick, WeTransfer-link of PicTime-galerij met foto’s wordt afgeleverd aan de opdrachtgever, is het aantal geleverde foto’s afhankelijk van de aard van de opdracht en de duur van de reportage. Het aantal wordt door de fotograaf bepaald.

6.2. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, zal de digitale aflevering ongeveer volgend aantal foto’s bevatten (kleine afwijkingen zijn mogelijk, in functie van het resultaat van de fotoreportage): – Huwelijk: 30 à 60 foto’s per uur (afhankelijk van de duur, aantal details, aantal aanwezigen,…) – Familie reportages: 40 foto’s per uur, met de mogelijkheid tot het bijbestellen van extra foto’s. – Bedrijfsfotografie: 30 beelden per uur, met de mogelijkheid tot het bijbestellen van extra foto’s. – Andere dan hierboven opgesomd: minimum aantal foto’s overeen te komen

6.3. De fotograaf oordeelt zelf welke foto’s aan de opdrachtgever worden ter beschikking gesteld.

7. VERGOEDING + ONKOSTEN

7.1. De facturen van de fotograaf/videograaf zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld. Alle betalingen dienen te gebeuren via het bankrekeningnummer BE90 0019 3267 9732

7.2. Alle bedragen die op de vervaldag niet zijn betaald, leveren van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest op van 1% per maand op het nog uitstaand bedrag en een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van €75,- tenzij een grotere schade bewezen wordt. Deze verhoging is gerechtvaardigd wegens de last en moeilijkheden, de kosten van briefwisseling, het tijdverlies, de moeilijkheden in boekhouding en het gebrek betreffende het beschikken over het niet-betaalde bedrag. Het voorschot komt van rechtswege toe aan de fotograaf/videograaf en wordt verrekend met voormelde schadeloosstelling. De afstand van rechten gaat slechts in op het ogenblik van de volledige betaling van de vergoeding voor afstand van rechten.

7.3. Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de opdrachtgever per e-mail een bevestiging van de bestelling alsook de overeenstemmende factuur, met verzoek het bedrag over te maken op de bankrekening van de fotograaf/videograaf. Na ontvangst van de betaling worden het ontwerp, de producten en/of de ontwikkelde foto’s gemaakt en geleverd.

7.4. Elke klacht in verband met de factuur of met gefactureerde werken dient schriftelijk te worden gemeld binnen de 8 dagen na de verzending van de factuur op straffe van onontvankelijkheid.

7.5. Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de opdrachtgever.

7.6. Bij de betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, mag steeds geacht worden dat de werken aanvaard en goedgekeurd zijn door de klant voor wat betreft de prijs alsook voor wat betreft de kwaliteit tenzij de klant protest heeft aangetekend tegen de factuur binnen de hierboven vermelde termijn.

7.7. Op opdrachten die vijf (5) uur of langer duren moet een warme en/of verse vegetarische maaltijd voorzien worden voor de fotograaf/videograaf. Als de opdrachtgever geen maaltijd voorziet, begrijpt de opdrachtgever dat de fotograaf/videograaf de opnamelocatie zal verlaten om een maaltijd te kopen en dat de fotograaf/videograaf op dat moment niet verantwoordelijk is voor de tijd die daardoor verloren is gegaan. De opdrachtgever begrijpt dat een foto- en videoreportage zwaar werk is, en een deftige maaltijd voor de fotograaf/videograaf in het belang is van alle partijen.

7.8. De fotograaf/videograaf is steeds gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot voor kosten te vragen. Alle reiskosten zoals vervoerstickets, overnachtingen, (vegetarische) catering enz. zijn voor rekening van de opdrachtgever. Zij worden hetzij in het honorarium doorgerekend aan de opdrachtgever, hetzij rechtstreeks door de fotograaf/videograaf aan de opdrachtgever gefactureerd.

8. LEVERING

8.1. Beelddragers worden geleverd in het pand waar de fotograaf/videograaf haar bedrijf uitoefent. Bestellingen kunnen zonder bijkomende kosten worden opgehaald in het pand waar de fotograaf/videograaf zijn bedrijf uitoefent. De opdrachtgever dient de fotograaf/videograaf hiervan voorafgaandelijk uitdrukkelijk op de hoogte te brengen.

8.2. De aanleverdatum en -plaats worden vooraf schriftelijk bepaald tussen de fotograaf/videograaf en de opdrachtgever.

8.3. Alle bestellingen worden door de fotograaf verzonden via gewone post. De kosten voor een express-verzending per koerier die het gevolg zijn van een hoogdringendheid of op eenvoudig verzoek van de opdrachtgever, zijn ten laste van de opdrachtgever. Afhalen van bestelling kan na afspraak in het pand waar de fotograaf haar bedrijf uitoefent.

8.4. Verzonden foto’s/video’s of andere dragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de wederpartij tot het moment dat de foto’s/videos of dragers door de fotograaf/videograaf onbeschadigd retour worden ontvangen. De fotograaf is niet aansprakelijk voor vertraging, diefstal, verlies en/of beschadiging veroorzaakt door B-Post of door een derde waarop de fotograaf/videograaf beroep doet ter verzending van de bestellingen.

8.5. De fotograaf levert enkel aan adressen in België.

8.6. De levertijd is afhankelijk van het bestelde product. Bestelt u enkel een USB-stick met hoge resolutie bestanden dan wordt deze na ontvangst van betaling binnen 30 werkdagen geleverd. Kaarten en fotoalbums worden afgeleverd binnen 50 werkdagen na ontvangst van betaling, tenzij anders vermeld op de offerte.

8.7. De levertijd gaat steeds in na ontvangst van uw betaling.

8.8. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de fotograaf vastgesteld. Indien de fotograaf en de wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de fotograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.

8.9. Indien de opdrachtgever de oorspronkelijke overeenkomst wijzigt, dan kan de leveringstermijn worden verlengd.

8.10. Als de opdrachtgever de bestelling niet ontvangt binnen de overeengekomen termijn, heeft hij een week de tijd om de fotograaf daarvan op de hoogte te brengen. In geen geval kan overschrijding van de leveringstermijn een vermindering van de prijs met zich meebrengen, noch enige schadevergoeding of beëindiging/ontbinding of verbreking van de overeenkomst veroorzaken.

8.11. Indien de zending met de bestelling opnieuw bij de fotograaf toekomt omdat u een onvolledig of fout leveringsadres hebt opgegeven, kan de opdrachtgever geen schadevergoeding eisen. Op verzoek van de opdrachtgever zal de bestelling nogmaals worden verstuurd en moet de opdrachtgever de verzendingskosten betalen.

9. ANNULATIE EN OPSCHORTING

9.1. Bij annulatie door de opdrachtgever wordt het volledige voorschot aangerekend, ongeacht de reden of tijdstip van de annulatie. Er kan door de fotograaf/videograaf een nieuwe datum voorgesteld worden zonder meerprijs.

9.2. De fotograaf/videograaf behoudt zich het recht voor de voorliggende overeenkomst met onmiddellijke ingang te verbreken in geval er sprake is van seksueel overschrijdend en ongepast gedrag van o.m. de opdrachtgever. In dit geval behoudt de fotograaf zich het recht voor een schadevergoeding te eisen. Annulatie van een huwelijksreportage

9.3. In geval van annulatie door de opdrachtgever na tot stand komen van de orderovereenkomst wordt de fotograaf als volgt vergoed: in geval van annulatie tot 3 maanden voor de afgesproken huwelijksdatum, zal een bijkomende annulatiekost van 50% op het saldobedrag van de eindfactuur verschuldigd zijn. in geval van annulatie tot 6 maanden voor de afgesproken huwelijksdatum, zal een bijkomende annulatiekost van 25% op het saldobedrag van de eindfactuur verschuldigd zijn. Annulatie van een foto- en videosessie (anders dan een huwelijksreportage) 9.4. Een foto- of videosessie kan kosteloos geannuleerd worden door de opdrachtgever tot 1 week voor de geplande datum. In geval van annulatie 1 week of minder voor de sessie of indien de opdrachtgever niet komt opdagen, zal een annulatiekost van €125,- in rekening gebracht worden

10. KLACHTEN

10.1. Indien de opdrachtgever niet tevreden is over de kwaliteit van het werk, kan hij de fotograaf/videograaf hiervan op de hoogte stellen per e-mail: info@heimat-verhalen.be of via de website: heimat-verhalen.be

10.2. Alle formele klachten met betrekking tot de geleverde diensten, de bestellingen en/of de factuur dienen door de opdrachtgever, binnen de 8 dagen na de uitvoering of factuurdatum per aangetekend schrijven verzonden te worden aan de fotograaf/videograaf. Ieder laattijdig protest is onontvankelijk

11. AUTEURSRECHTEN

11.1. De foto’s die de fotograaf en video’s die de videograaf maakt zijn steeds beschermd door het auteursrecht. Het auteursrecht alsmede de andere rechten van intellectuele eigendom berusten steeds bij de fotograaf/videograaf en dit voor de volledige duur van het auteursrecht.

11.2. De fotograaf/videograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder bijv. website, sociale media, tijdschrift, demonstratiemateriaal etc.

11.3. Het is de klant niet toegestaan de foto’s en video’s te verveelvoudigen of ze op een andere manier aan te wenden voor het publiek. De klant mag de door de fotograaf gemaakte foto’s en video’s eveneens niet bewerken of wijzigen, noch analoog, noch digitaal.

11.4. Elk gebruik van een werk van de fotograaf/videograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf/videograaf, waarvoor gerechtelijke stappen kunnen worden ondernomen.

11.5. Voor elke inbreuk op het auteursrecht zoals hiervoor bepaald wordt, afhankelijk van de ernst van de inbreuk, een bedrag maal de licentievergoeding aangerekend hetwelk normaal verschuldigd zou zijn voor het onrechtmatige gebruik. Deze schadevergoeding geeft echter geenszins het recht aan de klant op verder gebruik van het betreffende werk.

11.6. Van de hierin afgesproken regeling kan steeds worden afgeweken, mits een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst.

12. PORTRETRECHTEN

12.1. De fotograaf/videograaf behoudt zich het recht voor om de foto’s en video’s die hij heeft gemaakt, te gebruiken om promotie te maken voor zijn activiteit (website, sociale netwerken, tentoonstellingen, …). Door deze overeenkomst te ondertekenen verklaart de klant zich hiermee akkoord.

12.2. De fotograaf/videograaf houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie.

13. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

13.1. De fotograaf/videograaf verwerkt de persoons-en contactgegevens die hij van de klant ontvangt. Die verwerking dient voor de uitvoering van de overeenkomst, het beheer van het klantenbestand en de opvolging van de reserveringen. Dit gebeurt met het oog op de goede verwezenlijking van de bestelde fotoshoot en het houden van een correcte boekhouding. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de fotograaf.

13.2. De persoonsgegevens worden verwerkt conform de beschikkingen van de AVG. Ze worden alleen aan de klanten en/of derden doorgegeven indien dit noodzakelijk is in het kader van de bovenvermelde doelen van de verwerking. De klant is ervoor verantwoordelijk dat de persoonsgegevens die hij aan de fotograaf/videograaf doorgeeft correct en up-to-date zijn.

13.3. De klant bevestigt dat hij is geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens, op zijn recht op toegang, rechtzetting en bezwaar en over zijn recht om vergeten te worden. Volgens art. 7, paragraaf 3 van de AVG hebben de betrokken personen het recht om hun toestemming te allen tijde in te trekken. In dat geval zal de fotograaf die gegevens niet langer verwerken. De intrekking van die toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking.

14. AANSPRAKELIJKHEID

14.1. De geleverde prestaties en diensten van de fotograaf/videograaf zijn altijd een inspanningsverbintenis, doch geen resultaatsverbintenis.

14.2. De fotograaf moet de door de opdrachtgever schriftelijk aangeduide correcties uitvoeren, maar is niet aansprakelijk voor niet aangeduide spelling-, taalkundige, of grammaticale fouten. Van zodra de fotograaf de bestelling heeft verzonden naar de drukker kunnen door de opdrachtgever geen correcties meer worden gevraagd.

14.3. De fotograaf draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor kleurafwijkingen die kunnen ontstaan bij het vervullen van de opdracht bv. door de samenstelling van de gefotografeerde voorwerpen of als gevolg van schommelingen in de kleurtemperatuur.

14.4. De fotograaf/videograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf zijn geleverd.

14.5. De fotograaf/videograaf is evenmin verantwoordelijk ingeval een opname door de opdrachtgever verworpen wordt omdat de briefing, het concept of de strategie van de opdrachtgever verandert of omdat het product met gebreken door de opdrachtgever geleverd werd. In voormelde gevallen zijn het volledige honorarium en alle kosten verschuldigd. Dit geldt eveneens voor een eventuele nieuwe opname die nadien, onafhankelijk van de verworpen opnamen, wordt gedaan.

14.6. De mondelinge opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever.

14.7. De fotograaf/videograaf is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade welke voor de opdrachtgever is ontstaan, tenzij er sprake is van opzet of zware fout in hoofde van de fotograaf.

14.8. Behoudens in geval van opzet, is de totale aansprakelijkheid van de fotograaf/videograaf beperkt tot het factuurbedrag.

14.9. De fotograaf/videograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de wederpartij tijdens de fotosessie.

14.10. De fotograaf/videograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadiging van eigendommen van de opdrachtgever vóór, tijdens of ná de fotosessie.

14.11. De fotograaf/videograaf is niet verantwoordelijk voor schade aan of verlies van de voorwerpen die noodzakelijk zijn voor het realiseren van een opdracht. Alle kledij, collectiestukken en andere accessoires zullen met de nodige zorg behandeld worden maar bij schade of verlies kan de fotograaf/videograaf niet verantwoordelijk gesteld worden. Indien de waarde van de goederen het verantwoorden, kan de fotograaf de goederen laten verzekeren en is de fotograaf gerechtigd de kosten daarvan aan de opdrachtgever door te rekenen.

14.12. De fotograaf/videograaf is niet aansprakelijk voor het bekomen van het akkoord van de houders van de auteursrechten, naburige rechten, afbeelding rechten, merkenrechten, wier werken, prestaties, afbeeldingen of merken afgebeeld zijn op het materiaal en nodig zijn voor het gebruik van het foto- en ander beeldmateriaal en ook niet om de daarmee gepaarde kosten te betalen. Deze bedragen zijn niet inbegrepen in het honorarium. Desgevallend zal de opdrachtgever de fotograaf/videograaf vrijwaren voor elke aanspraak die deze houders laten gelden lastens de fotograaf/videograaf ingevolge de exploitatie van het foto- en ander beeldmateriaal door de opdrachtgever.

14.13. De aansprakelijkheid van de fotograaf/videograaf bij het produceren van opnamen reikt niet verder dan zijn eigen tussenkomst. De fotograaf/videograaf is derhalve niet verantwoordelijk voor het gedrag, de stiptheid of de professionele prestaties van om het even welke medewerker, model, acteur, figurant, zelfs indien deze door hem werd gecontacteerd voor rekening van de opdrachtgever.

14.14. De fotograaf/videograaf is niet verantwoordelijk voor enig uitstel of annulatie van een productie of opname die te wijten is aan een te late levering door de opdrachtgever of diens onderaannemer van een product of accessoire, of aan de stiptheid of foutief gedrag van deze laatsten.

14.15. De fotograaf/videograaf is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies veroorzaakt door het ontwikkellabo, een gebrek in fabricage, luchthaven x- stralen controle e.d. . Deze opsomming is niet limitatief. In al die gevallen is ook het honorarium van de fotograaf volledig verschuldigd. Ingeval de aansprakelijkheid van de fotograaf/videograaf toch in het gedrang zou komen, kan de door hem verschuldigde schadevergoeding niet hoger zijn dan het honorarium voor die bepaalde opdracht.

15. OVERMACHT

15.1. Wanneer de uitvoering van de opdracht ingevolge overmacht niet te realiseren is, is de fotograaf/videograaf gerechtigd om de opdracht te beëindigen. In dit geval is de wederpartij gehouden de fotograaf/videograaf te vergoeden voor het reeds verrichte werk. De fotograaf is onder geen enkel beding gehouden tot het betalen van enige schadeloosstelling aan de wederpartij.

15.2. In geval van overmacht dient de fotograaf/videograaf de wederpartij daarvan met spoed mededeling te doen. Na ontvangst van deze mededeling heeft de wederpartij 2 weken de tijd om de overeenkomst te ontbinden. Indien de wederpartij besluit tot ontbinding, is zij verplicht de fotograaf/videograaf te vergoeden voor het reeds verrichte werk.

15.3. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: verlies van de originele digitale bestanden door een crash, oorlog, mobilisatie, onlusten, atmosferische storingen, overstromingen, stormschade, stremming in trein-, water-, lucht-, of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere producties, creaties, werkzaamheden, storingen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, niet- leveringen van materialen door derden en andere ten tijde van de totstandkoming van de opdracht en/of overeenkomst onvoorzienbare omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht en/of overeenkomst onmogelijk maken of die van een zodanige invloed zijn dat de wederpartij in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de opdracht en/of overeenkomst niet kan eisen. Deze opsomming is niet limitatief.

15.4. Ingeval de overeenkomst door de fotograaf/videograaf niet kan worden uitgevoerd wegens ziekte of ongeval, zullen de fotograaf en de opdrachtgever in onderling overleg zoeken naar een gepaste oplossing. Desgevallend tracht de fotograaf in de mate van het mogelijke en met akkoord van de opdrachtgever in vervanging te voorzien. In dat geval wordt de opdrachtgever geacht rechtstreeks te contracteren met de vervanger en kan de fotograaf aldus niet meer aansprakelijk worden gesteld voor enige (buiten)contractuele tekortkoming door de vervanger. Ingeval geen vervanging kan worden gevonden, kunnen beide partijen de overeenkomst kosteloos opzeggen. De fotograaf/videograaf verbindt er zich in dit geval toe het reeds ontvangen voorschot terug te betalen, doch zal geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn aan de opdrachtgever.

16. NIETIGHEIDSCLAUSULE

16.1. Indien zou worden geoordeeld dat één of meerdere of alle krachtens onderhavige overeenkomst aangegane verbintenissen geheel of ten dele ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar zou(den) zijn, zal dat geen invloed hebben op de andere artikelen of bepalingen van onderhavige overeenkomst dan wel op andere gedeelten van artikelen of bepalingen.

17. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

17.1 In geval van geschil wordt steeds het Belgische recht toegepast en zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg bevoegd.